Mukda MekMok ถึงเราจะผิวคล้ำ แต่ถ้าได้คลำแล้วจะเคลิ้ม

นารี ขยี้ใจ

ท่าไหนก็ได้

ขึ้นสวรรค์

ริมระเบียง

สักกำบ๋อ

เหมือนจะร้อง

คาปากรู

ใสเจี้ย

ก็อยากปล่อยวาง แต่พอได้ยินเสียงครางแล้วอดใจไม่ไหว
ภาพเด็ดๆ จาก : cupe
ตากล้อง : Jame Sirirach Samath